Din webbläsare är för gammal

Internet Explorer stöds inte längre. Byt webbläsare för att se webbsidan i bättre kvalitet.

Tjänster

Ett oberoende kontrollföretag

Att vara ett ackrediterat kontrollorgan är att vara godkänd av myndigheten SWEDAC för att få utföra bland annat säkerhetskontroller. Företaget ska ha rutiner, exempelvis tekniska instruktioner och checklistor samt att teknikerna ska ha adekvat utbildning. SWEDAC genomför regelbundna revisioner för att se att kontroller utförs på ett säkert sätt. DEKRA Industrial AB är ackrediterat för att exempelvis utföra olika typer av besiktningar.

- Det är en stor fördel för oss att var ett oberoende kontrollföretag och inte ett vanligt konsultbolag. Vi har lyckats med vår utmaning, att alltid ha säkerheten i fokus men samtidigt hjälpa kunderna genom bra service och samarbete, säger Stefan Törngren, VD för DEKRA Industrial AB.

Tryckbesiktning

Tryckbesiktning

Säker arbetsmiljö alltid i fokus
Kokgrytan i skolköket, tryckluftsbehållaren hos verkstaden eller pannan i fjärrvärmeanläggningen är några exempel på de trycksatta anordningar som skulle kunna utgöra en risk om inte säkerhetsutrustningen fungerar. DEKRA är ackrediterade för att besikta alla typer av tryckkärl. För dig som inte känner till begreppet ackreditering, så är detta ett godkännande utfärdat av myndigheten SWEDAC. Att vara ackrediterad är ett krav för att utföra besiktningar av bland annat tryckkärl.

Lyftbesiktning

Lyftbesiktning

Regelbunden ackrediterad besiktning
För dig som inte känner till begreppet ackreditering, så är detta ett godkännande utfärdat av myndigheten SWEDAC. Att vara ackrediterad är ett krav för att utföra besiktningar av bland annat lyftanordningar.
DEKRA utför över hundratusen (!) lyftbesiktningar årligen. Besiktningarna omfattar allt från världens högsta slänggunga Eclipse till hissar och lyftkranar.

Oförstörande Provning

Oförstörande Provning

Provning sparar pengar
För dig som inte känner till oförstörande provning (OFP) så handlar det om att tidigt upptäcka skador som på sikt kan orsaka kostsamma haverier. Provning kan utföras på allt från svetsar i berg- och dalbanor till att leta efter sprickor i reaktortankar.Många kan genomföra en provning, men det är inte många som kan matcha DEKRAs kompetens, erfarenhet och breda urval av provningsmetoder. I samråd med våra kunder väljer vi den metod som passar kundens specifika behov - alltid med högsta fokus på kostnadseffektivitet, kvalitet och säkerhet.

Förstörande Provning

Förstörande Provning

Det måste gå sönder för att veta om det håller
Hur kan vi veta att material och svets håller? För att garantera säkerhet måste det testas. DEKRA är ackrediterade att utföra förstörande provning exempelvis, dragprovning, slagprovning, hårdhetsprovning samt makro- och mikroprovning.

Konstruktionskontroll

Konstruktionskontroll

Ett litet fel kan bli dyrt
Det spelar ingen roll om det är en gascistern på 30 000 kubikmeter, en vattenrutschbana eller en fordonslyft – krav om säkerhet ställs redan vid konstruktionsstadiet. När till exempel ett tryckkärl ska tillverkas, är det lagkrav på att konstruktionen, det vill säga ritningar och underliggande design, ska kontrolleras. DEKRA är ackrediterade av myndigheten SWEDAC för att verifiera att gällande lagkrav, ställt av berörd tillsynsmyndig uppfylls.

Stålbyggnadskontroll

Stålbyggnadskontroll

Rätt montage är en förutsättning för säkerhet
Användningen av stål i byggnader ökar hela tiden. Fördelen med stålet är att byggnationen går snabbt, självklart under förutsättning att man gör rätt. Tyvärr kan korta byggtider och stress leda till fel, men det behöver inte bli ett problem om det upptäcks i tid. DEKRA arbetar med stålbyggnadskontroll för att i bästa fall redan i konstruktionsstadiet hitta de brister som kunnat orsaka skada.

Svets

Svets

Ordning och reda ska vara en självklarhet
Svetsarbetet är nyckeln till en säker konstruktion, det krävs noggrann styrning av hela svetsförloppet. Inte ens världens bästa svetsare lyckas om förutsättningarna är fel. DEKRA arbetar med allt från procedurkvalificering och personcertifiering till kontroll och provning. Några exempel på kompetenser är; svetsövervakare, IWI, IWS, IWT och IWE.

Besiktning av Motorredskap & Traktor

Besiktning av Motorredskap & Traktor

Grävlastare eller traktorgrävare, lastmaskin eller hjullastare
- Kärt barn har många namn

Det spelar ingen roll vad motorredskapen heter eller var de ska användas, alla måste vara säkra. DEKRA är ackrediterade för att besikta alla typer av entreprenad- jordbruks- eller skogsmaskiner. För dig som inte känner till begreppet ackreditering, så är detta ett godkännande utfärdat av myndigheten SWEDAC. Att vara ackrediterad är ett krav för att utföra besiktningar av bland annat motorredskap.

Livslängd & Haveri

Livslängd & Haveri

Att förstå är att man slipper gissa
Ibland ställs det höga krav på att kunna ta beslut baserade på fakta. Kan vi fortsätta att köra anläggningen trots ett mindre haveri eller riskerar vi säkerheten? Det krävs förståelse för både processer och material för att kunna ta fram rätt data. DEKRA gör haveriutredningar och livslängdsbedömningar baserade på ex; inspektion-, material- och korrosionskunskap, hållfasthetsberäkningar samt genom olika provningsmetoder.

Materialutredning (Stål & Betong)

Materialutredning (Stål & Betong)

Allt syns inte på ytan
Värme, korrosion, miljö och slitage kan ändra ett materials egenskaper. Förändringarna sker ofta i materialets mikrostruktur och kan leda till haveri om det inte upptäcks i tid. DEKRA utför materialutredningar och inspektioner inom både stål och betong.

Beräkning & Simulering

Beräkning & Simulering

Att vara säker på det man gör
Säkerhet krävs för både nya och gamla konstruktioner - man måste veta att våra konstruktioner är säkra. Med besiktning och provning kan man se hur det ser ut nu – en ögonblicksbild vid kontrolltillfället – men hur kommer drift och eventuellt slitage påverka säkerheten på sikt? Med hjälp av avancerade beräkningsprogram kan vi få en bild av hur konstruktionen påverkas över tid. Förutom lagstadgade dimensioneringskontroller utför även DEKRA beräkningar och simuleringar, där resultaten bland annat används till att bedöma livslängden, planera underhåll och säkerställa konstruktionens integritet.

Process- & Maskinsäkerhet

Process- & Maskinsäkerhet

Maskinsäkerhet, ATEX, riskanalys. Vad är det och hur påverkar det er?
Många ryggar för begreppen och tror att det här är väldigt komplicerat och dyrt, men det stämmer inte och DEKRA kan hjälpa er på vägen.Innan EU införde gemensamma regler, så kallade direktiv och förordningar, så hade respektive land sina egna kontrollsystem för att säkerställa att en produkt var säker att använda, t.ex. S-märket för elprodukter i Sverige. För att förenkla för tillverkare och importörer infördes CE-märkning som i grunden är en försäkran som tillverkaren eller importören själva utfärdar om att produkten är säker att använda.

Arbetsmiljö & Miljö

Arbetsmiljö & Miljö

Få vill stanna hemma för alltid
Arbetsplatser är väldigt olika men det är inte självklart att höga risker leder till flera skador eller tvärt om. Att tidigt se och åtgärda risker skapar säkerhet. Problemet kan vara att hitta riskerna och att åtgärda dessa på ett bra sätt. DEKRAs HSE-specialister arbetar sedan många år med att hjälpa kunder att förbättra sin arbetsmiljö. Checklistor och rutiner utvecklas hela tiden för att skapa säkerhet genom struktur och enkelhet.

Automatiserad & Mekaniserad Provning

Automatiserad & Mekaniserad Provning

Simmande robotar i reaktortanken
Det är omöjligt att krypa in i en hjulaxel. Det är farligt att dyka ner i en reaktortank. Det är inte kostnadseffektivt att utföra manuell provning i en serietillverkning. Ibland krävs speciallösningar för att trygga säkerheten. DEKRA har många års erfarenhet av att utveckla lösningar för provning i svåra miljöer.

Järnväg

Järnväg

Kommunikationen är avgörande
Det räcker inte med att ett system är säkert, säkerheten måste även kunna garanteras ihop med andra system. Enligt järnvägslagen ska kontrollen av delsystemet och bedömningen av överensstämmelse vara utförd av ett organ som anmälts för detta ändamål enligt lagen om ackreditering och teknisk kontroll.

Vindkraft

Vindkraft

Anläggningsägaren ska också känna sig trygg
Personsäkerheten ska alltid stå högst i prioritet, genom lagar och förordningar styrs denna säkerhet ofta upp. Som anläggningsägare är det en självklarhet att prioritera personsäkerhet, men även investeringen måste tryggas i form av driftsäkerhet. Fördelen är att personsäkerhet och driftsäkerhet oftast hör ihop, sköter man underhållet rätt så får man en säker anläggning. DEKRA arbetar med personsäkerhet i form av besiktningar av lyftanordningar och tryckkärl. Inom vindkraft handlar det framförallt om hissar, kranar och hydraul ackumulatorer. DEKRA har även erfarenhet och kompetens att hjälpa anläggningsägaren i frågor rörande driftsäkerhet och arbetsmiljö.