Allmänna villkor DEKRA Industrial AB

DEKRAs allmänna villkor tillämpas på de tjänster och produkter som DEKRA levererar. Villkoren blir genom skriftlig hänvisning del av parternas avtal.

1. UPPDRAGETS OMFATTNING
DEKRAs uppdrag framgår av DEKRAs offert, uppdrags- eller orderbekräftelse samt parternas avtal. Om avtalshandlingarna innehåller uppgifter som är motstridiga ska handlingarna, om inte annat avtalats, gälla i följande ordning; DEKRAs offert, uppdrags- bekräftelse, dessa allmänna villkor samt övriga handlingar.
Har uppdraget inte specificerats ska DEKRA utföra de åtgärder som DEKRA finner nödvändiga för uppdragets genomförande.
2. FÖRÄNDRING AV UPPDRAGET
Om någon av parterna vill att uppdraget ska förändras eller utökas ska part skyndsamt underrätta den andra parten. Parterna ska komma överens om förändringen av uppdraget och villkoren för förändringen (bl.a. tidsplan och pris).
DEKRA har rätt att utöka uppdraget om DEKRA anser det nödvändigt och utökningen endast påverkar uppdraget i mindre omfattning. DEKRA har rätt till ersättning för de kostnader som uppkommer vid en sådan utökning.
3. DEKRAS ÅTAGANDEN
DEKRA ska utföra uppdraget i enlighet med parternas avtal. Uppdraget ska utföras fackmässigt, med omsorg och i enlighet med god yrkessed. Arbetet skall utföras i överensstämmelse med branschnorm eller vägledande föreskrifter samt i förekommande fall i enlighet med vad som närmare specificerats. Vid lagstadgad kontroll verifierar DEKRA, för utfärdande av intyg, att objektet uppfyller krav enligt bestämd föreskrift, standard eller andra regler, i enlighet med gällande författning.
DEKRA åtar sig att: (a) hålla med sedvanlig försäkring, (b) tillhandahålla material och utrustning om inte detta är kundens ansvar enligt parternas avtal samt (c) svara för att de anvisningar om arbetarskydd som kunden överlämnat innan uppdraget påbörjas följs av DEKRAs personal. DEKRA har rätt att anlita underleverantör för utförande av uppdraget.
Fullgör kunden inte sina åtaganden enligt parternas avtal eller uppstår annan omständighet som inte beror på DEKRA, har DEKRA rätt att avbryta uppdraget till dess att åtagandet uppfylls eller omständigheten har upphört.
4. KUNDENS ÅTAGANDEN
Kunden ska, innan avtal ingås, underrätta DEKRA om förhållanden som kan vara av betydelse för uppdragets utförande.
Kunden åtar sig vidare, utan kostnad för DEKRA, när så krävs för uppdragets utförande att: (a) hålla föremålet för uppdraget, utrustning, instrument, ritningar, övrig dokumentation och kompetent personal m.m. tillgängligt för uppdragets utförande (t.ex. rengjort och utluftat), (b) bistå och medverka vid uppdragets utförande, (c) tillhandahålla särskild utrustning (t.ex. provlast, mobil arbetsplattform, byggnadsställningar m.m), (d) tillhandahålla elanslutning, 400/230 V, 25A, 50 Hz i direkt anslutning till arbetsplatsen samt belysning, (e) svara för säkerheten i kundens lokaler och egendom, (f) samordna skyddsåtgärder och tillse att DEKRAs instruktioner följs när uppdraget utförs, (g) informera DEKRAs personal om gällande skyddsföreskrifter, (h) ansvara för att nödvändiga skyddsanordningar, ställningar, räcken, lyftanordningar m.m. uppfyller gällande föreskrifter, (i) erforderlig personlig skyddsutrustning finns att tillgå, (j) tillhandahålla tillgång till kontorsarbetsplats samt hygienutrymme, (k) hålla sin egendom försäkrad under uppdragets utförande och (i) vidta övriga skäliga åtgärder.
Kunden får inte kräva att DEKRA ska efterge krav på god yrkessed.
5. ERSÄTTNING
Uppdraget utförs på löpande räkning om inte fast pris avtalats. DEKRAs rätt till ersättning beräknas vid löpande räkning efter nedlagd tid. Utöver arvode debiteras kostnad för utrustning, material m.m. som tillhandahålls av DEKRA. Debitering sker med tillämpning av vid varje tidpunkt gällande prislista.
Fullgör kunden inte sina åtaganden enligt punkt 4 eller uppstår annan omständighet som inte beror på DEKRA, har DEKRA rätt att begära ersättning för de kostnader DEKRA orsakats med anledning av detta.
6. BETALNINGSVILLKOR
Samtliga uppdrag faktureras månadsvis eller vid uppdragets slutförande, om inte annat avtalats. Betalning inom 30 dagar från fakturadatum. Vid sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635).
DEKRA har rätt att kräva säkerhet avseende betalning av uppdraget. Vid kundens betalningsdröjsmål och/eller dröjsmål med ställande av säkerhet har DEKRA rätt att stoppa utförande av uppdraget.
7. DEKRAS ANSVAR
DEKRA ansvarar för fel som DEKRA orsakat kunden genom vårdslöshet. Med fel avses att DEKRA i väsentlig omfattning avvikit från uppdraget vilket orsakat kunden skada. DEKRAs ansvar omfattar inte uppgifter, åtgärder eller andra omständigheter som är hänförliga till annan än DEKRA. Vid lagstadgad kontroll såsom ackrediterat kontrollorgan eller provningslaboratorium är DEKRAs ansvar begränsat till vad som föreskrivs i författning. Om fel konstaterats har DEKRA rätt att avhjälpa felet. Därutöver kan kunden ha rätt till ersättning för skada enligt denna punkt.
DEKRAs ansvar för skada omfattar endast direkt skada som kunden orsakats, och omfattar inte handelsvinst, följdskador eller andra indirekta förluster eller skador. DEKRAs ansvar är begränsat till det för uppdraget utgående arvodet, dock högst 120 prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken
(2010:110). Vid skada under ett halvt prisbasbelopp utgår inte ersättning. DEKRA ansvarar inte för skador som hade kunnat täckas av en obligatorisk trafikförsäkring men där aktuellt fordon saknat sådan försäkring. Kunden ansvarar för att tillse att aktuellt fordon har en obligatorisk trafikförsäkring.
Om DEKRA som del av eller konsekvens av dess utförande av tjänster transporterar objekt eller uppdrar åt tredje man att transportera sådana objekt är DEKRAs ansvar för skador på eller förlust av sådant objekt begränsat till det för uppdraget utgående arvodet.
Kunden ska hålla DEKRA skadeslös för skador som kunden orsakar DEKRA samt för krav som tredje man riktar mot DEKRA i den utsträckning DEKRA inte är ansvarigt.
Krav på skadestånd ska framföras skriftligen till DEKRA inom en månad efter det att kunden upptäckt eller borde upptäckt felet, dock senast inom sex månader efter uppdraget, eller den del av uppdraget som felet är hänförligt till, slutförts.
Vid arbete på kärntekniska anläggningar ska lag (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor äga giltighet.
Varken parternas avtal eller dessa allmänna villkor innebär att DEKRA övertar eller påtar sig kundens eller annans ansvar som denne har enligt gällande lagar, förordningar, föreskrifter eller regler (såsom ansvar för sanktionsavgift, föreläggande, viten eller annan avgift).
8. DRÖJSMÅL
Om inte DEKRA slutfört uppdraget inom avtalad tid och detta beror på omständigheter hänförliga till DEKRA är DEKRA i dröjsmål. DEKRA ansvarar inte för dröjsmål orsakade av tredje man, vilket innefattar, men inte enbart avser, fraktbolag som DEKRA anlitar för att transportera objekt som en del av eller konsekvens av dess utförande av tjänster. Vid dröjsmål har DEKRA rätt att slutföra uppdraget inom skälig tid. Slutförs inte uppdraget inom skälig tid har kunden rätt till ersättning för skada som orsakats av dröjsmålet.
DEKRAs ansvar för skada omfattar endast direkt skada som kunden orsakats, och omfattar inte handelsvinst, följdskador eller andra indirekta förluster eller skador. DEKRAs ansvar är begränsat till det för uppdraget utgående arvodet, dock högst fem (5) prisbasbelopp. Skadestånd enligt denna punkt utgår inte om vite har överenskommits. Kundens rätt till ersättning enligt denna punkt är förverkad om anspråk på ersättning inte framställts skriftligen senast inom en (1) månad efter det att dröjsmål uppstått.
9. FÖRTIDA UPPHÖRANDE
Part äger rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om den andra parten är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande. Rätt till omedelbar hävning föreligger också om den andre parten försätts i konkurs, ställer in betalningarna eller annars kan antas vara på obestånd eller i väsentligt avseende brutit mot avtalet och rättelse inte vidtagits inom 30 dagar efter det att avtalsbrottet skriftligen påtalats. Har kunden hävt avtalet på grund av DEKRAs avtalsbrott har kunden rätt till ersättning för skada med tillämpning av punkt 7 ovan.
DEKRA har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om uppdraget i väsentligt avseende ändras eller utökas på sådant sätt att det inte skäligen kan krävas att DEKRA skall slutföra uppdraget eller om kunden vidhåller begäran av innebörd att DEKRA skall efterge krav på god yrkessed inom branschen. Häver DEKRA avtalet har DEKRA rätt till ersättning för utförd del av uppdraget, som om detta var utfört på löpande räkning samt, för den del av uppdraget som ställs in, för utebliven vinst och för nedlagda eller oåterkalleliga kostnader som inte ersätts på annat sätt. Om DEKRA hävt avtalet på grund av kundens avtalsbrott äger DEKRA härutöver rätt till skadestånd som är begränsad till ett belopp motsvarande värdet av uppdraget samt DEKRAs kostnader.
10. OKONTROLLERBARA OMSTÄNDIGHETER
Förhindras kunden, DEKRA eller av DEKRA anlitad underleverantör att fullgöra sina åtaganden enligt avtalet p.g.a. omständigheter utanför respektive parts kontroll som innebär att fullgörandet av åtagandet väsentligen fördyras eller försvåras utgör detta befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkten för parternas prestationer. Sådan omständighet utgör även befrielsegrund för påföljder under tid som omständigheten pågår. Pågår omständigheten under mer än sex månader får part säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Part ska omedelbart underrätta den andra parten vid uppkomst av omständighet under denna punkt.
11. SEKRETESS
Parterna ska behandla all information av teknisk, kommersiell eller annan information av konfidentiell natur, oavsett om informationen lämnats skriftligen eller muntligen, som konfidentiell. Sekretess enligt denna punkt gäller inte information som (a) blivit allmänt känd på annat sätt än genom brott mot detta avtal, (b) part kände till redan innan den mottog informationen från den andra parten, (c) part fått del av, efter ingående av detta avtal, från tredje man utan krav på sekretess, (d) part utvecklat självständigt utan användning av konfidentiell information, eller(e) som part är skyldig att lämna ut på grund av lag/föreskrift eller myndighetsbeslut eller som part behöver för att tillvarata sina intressen i tvist enligt bestämmelserna i detta avtal om tvist uppkommer.
12. RESULTATET
Om inte annat avtalats äger DEKRA äganderätten till samtliga immateriella rättigheter såsom mönster, design, upphovsrätt och patent m.m. som använts eller uppkommit vid uppdraget.
Det resultat som uppkommer vid utförandet av uppdraget och som enligt parternas avtal ska levereras, inom ramen för uppdraget, tillfaller kunden. Detta gäller rapporter, provningsprotokoll, intyg och certifikat m.m.
DEKRA äger alltid rätt att spara kopior av det som producerats vid utförande av uppdraget.
13. AVVIKANDE ÖVERENSKOMMELSER
Överenskommelse om villkor för uppdraget som avviker från parternas avtal ska vara skriftlig och undertecknad av båda parter.
14. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING
Svensk lag äger tillämpning på parternas avtal och dessa allmänna villkor.
Tvist ska, om inte parterna avtalat annat, avgöras av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.
DEKRA äger dock alltid rätt att ansöka hos myndighet om betalning av ostridig och förfallen fordran som avser uppdraget.
DEKRA Industrial AB

Lagergatan 5

415 02 Göteborg