ATEX
DEKRA har bred kunskap

HSE, hälsa, säkerhet, miljö och processäkerhetsområdet

ATEX - Atmosphere Explosible

ATEX - klassning av explosionsfarliga områden och CE-märkning av utrustning

År av erfarenhet från HSE, hälsa, säkerhet, miljö och processäkerhetsområdet, har möjliggjort för DEKRA att utveckla en bred kunskap. Detta gör det idag möjligt för oss att stötta våra kunder vid varje fas av ett HSE-projekt. DEKRA kan genom lokal representation i många länder, vara din följeslagare och hjälpa dig att garantera trygghet, säkerhet och kvalitet.
ATEX - vad handlar det om?
ATEX handlar om riskbedömning och klassning av explosionsfarliga områden (1999/92/EG), men också vilka skyddsåtgärder som kan behövas. ATEX handlar också om CEmärkning av utrustning som är anpassat för klassade områden (94/9/EG). I Sverige regleras ATEX genom AFS 2003:3 och SRVFS 2004:7 där det är arbetsgivaren som bär ansvaret. Den som är tillverkare bär ansvaret för CE-märkningen genom AFS 1995:5 och ELSÄK-FS 1995:6.
Vad avses med en explosionsfarlig miljö enligt ATEX?
En explosiv atmosfär definieras som en blandning av brännbara ämnen i form av gas, ånga, dimma eller brännbart damm med luft under atmosfäriska förhållanden i vilken förbränningen efter antändning sprider sig till hela den oförbrända blandningen.
Ledande laboratorium
Många gånger är det dock praktiskt ogenomförbart att förhindra att explosiv atmosfär uppstår eller att undanröja alla tändkällor. Utrustning som har någon form av inneboende tändkälla och som måste installeras i en klassad zon gäller reglerna för CE enligt ATEX (elektriska gnistor, ljusbågar, heta ytor, mekaniskt alstrade gnistor, statisk elektricitet är exempel på tändkällor).
De kraven som ställs är att den aktuella utrustningen skall vara säker i en explosionsfarlig miljö och riktar sig till tillverkare och importörer till EU. Det är alltså tillverkare och importörer till EU-området som skall se till att utrustningen, genom typkontroll eller enhetskontroll, uppfyller kraven om en säker utrustning.
DEKRA Industrial AB

Lagergatan 5

Göteborg 415 02