Analys av damm

Brand och explosionsrisker

Dammexplosionsprov

Ta kontroll över riskerna med brännbart damm och pulver.

En brandfarlig gas eller vätska har tydliga explosionsegenskaper som går att finna i ett säkerhetsdatablad. För damm och pulver är det inte lika okomplicerat. Många blir därför förvånade över att det kan finnas en betydande explosionsrisk från bearbetning av papper, trä, slipdamm och färgpulver, och även florsocker, vetemjöl, paracetamol eller andra dammande hanteringar. Riskbedömning för säker hantering av damm eller pulver kan vara utmanande. Dust Testing, eller dammtest, behövs som en viktig del i ett ATEX-arbete och är en obligatorisk del i riskbedömningen enligt svensk lagstiftning.
Dammtest
Dust Testing eller dammtest ligger väldigt nära det arbete vi gör idag inom ATEX och är en obligatorisk del i riskbedömningen enligt svensk lagstiftning. ATEX handlar bland annat om riskbedömning och klassning av explosionsfarliga atmosfärer som kan bestå av gas, dimma, ånga eller damm. En brandfarlig gas eller vätska har tydliga explosionsegenskaper och går att finna i ett säkerhetsdata-blad. För damm och pulver är det dessvärre inte lika tydligt.
Ledande laboratorium
På vårt världsledande laboratorium i England analyseras brand och explosionsriskerna på damm & pulver efter behov. DEKRA har möjligheten att hjälpa med flera olika tester nödvändiga för riskbedömning, så som följande:
 • Antändningstemperatur av ett dammlager (LIT)
 • Explosivitetstest
 • Fastställande av den energi som nedbrytning medför
 • Fastställande av den begränsande syrekoncentration (LOC)
 • Fastställandet av temperatur för säker förvaring av bulkmaterial
 • Fastställande av minsta explosiva dammkoncentrationen, (MEC) - 20 liter, sfärisk
 • Klassificeringstest, grupp A/B
 • Minsta antändningsenergi (MIE)
 • Minsta antändningstemperatur, MIT (Dammoln)
 • Test av normal diffusion
 • Test med varmluft över ett materialskikt
 • Test för att simulera förhållande i torkar
 • Test av det termiska beteendet av ett material
 • Test av explosionstrycket/-kraften (20 liter, sfärisk)
DEKRA Industrial AB

Lagergatan 5

415 02 Göteborg