CSRD
Använd CSRD för att skapa konkurrensfördelar!

Hur förberedd är du för CSRD?

Rådgivnings- och utbildningsprogram för att hållbarhetsrapportera enligt CSRD

Så använder du CSRD för att skapa hållbara affärer. Lär dig allt om CSRD och ESRS genom vårt rådgivnings- och utbildningsprogram.

Genom att ta fram underlag för CSRD får du värdefulla insikter för att behålla din konkurrenskraft och attrahera nya kunder.

Genom att analysera underlaget kan du identifiera:
 • Förändringar du behöver göra: Vilka områden behöver förbättras för att uppfylla CSRD-kraven?
 • Möjligheter att öka engagemanget: Hur kan du engagera dig mer i miljö-, hållbarhets- och sociala frågor?
 • Energiomställningsbehov: Vilka åtgärder behöver du vidta för att effektivisera din energianvändning?
 • Vägen till Net Zero: Hur kan du ta fram en klimatplan för att nå klimatneutralitet?
Genom att proaktivt adressera dessa frågor kan du:
 • Förbättra ditt företags rykte och varumärke.
 • Bli mer attraktiv för investerare och kunder.
 • Förebygga framtida kostnader och risker.
 • Skapa en mer hållbar framtid för ditt företag och samhället.
Exempel på specifika områden att fokusera på:
 • Minska koldioxidutsläppen: Investera i förnybar energi, energieffektivisering och transportlösningar med låga utsläpp.
 • Förbättra arbetsmiljön: Säkerställ en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla anställda.
 • Stödja lokalsamhället: Engagera dig i filantropiska aktiviteter och samarbeta med lokala organisationer.
 • Använda ansvarsfulla leverantörer: Se till att dina leverantörer uppfyller höga standarder för miljö, socialt ansvar och styrning.
Ta fram underlag för CSRD idag och skapa en starkare framtid för ditt företag!
EU har beslutat att utöka kraven för hållbarhetsrapportering genom ett nytt direktiv, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Bakgrunden är att hållbarhetsarbetet övergått från frivilligt till obligatoriskt där införandet av CSRD är en avgörande milstolpe.
På grund av direkta eller indirekta redovisningsåtaganden står både små och stora organisationer inför utmaningar kring vad det nya direktivet från EU innebär för dem. Företag har utmaningar att både förstå det nya regelverket och att integrera hållbara metoder i sina affärsmodeller.
För att effektivt övervinna dessa utmaningar stöder vårt rådgivnings- och utbildningsprogram dig i förberedelserna för, och uppfyllandet av rapporteringsåtaganden med en steg-för-steg-process som är i linje med din organisations individuella behov och nuvarande ”status quo”.
Vi hjälper dig, både med att ta fram nya processer och verktyg kopplat till rapporteringen, och att genomföra förändringsarbetet.
Vi hjälper dig att använda CSRD för att skapa hållbara affärer

Vårt tillvägagångssätt

DEKRA:s rådgivningsprogram för redovisning och rapportering är utformat för att helt förbereda din organisation för hållbarhetsrapporteringens komplexitet, vilket leder dig mot CSRD- och ESRS-efterlevnad genom en omfattande metod som inkluderar:
 • Grundläggande utbildning om CSRD och ESRS

  Introduktionsutbildning om hållbarhetsrapportering för att förstå omfattningen och kraven i CSRD och ESRS och möjliggöra för deltagarna att utveckla sina första steg till handlingskraft.
 • GAP-analys för CSRD-rapportering

  Utvärdering av er organisations mognad avseende KPI-uppföljning och rapporteringsstrategi samt processer anpassade till ESRS och CSRD:s övergripande struktur.
 • Materialitetsbedömning och rådgivning

  Förenkling av rapportering genom att utföra en dubbel materialitetsbedömning med syfte att identifiera de mest betydande delarna för hållbarhetspåverkan, risker och möjligheter för organisationen och dess intressenter.
 • EU-taxonomi – utbildning och rådgivning

  Vägledning genom EU:s taxonomiprocess inklusive förståelse för ramverket, identifiering av relevanta ekonomiska aktiviteter, utvärdering av berättigande och överensstämmelse, samt avslöjande av relevanta KPI:er.
 • CSRD- och ESRS-utbildning

  Avancerad utbildning som ger detaljerad och omfattande insikt i nya CSRD- och ESRS-krav och de individuella stegen i rapporteringsprocessen.
 • Rådgivning om hållbarhetsrapportering

  Vägledning för din hållbarhetsrapportering, från förståelse av rapporteringskrav till genomförande av materialitetsbedömningar, datainsamling, målsättning och utveckling av avslöjande innehåll.
Vårt skräddarsydda rådgivnings- och utbildningsprogram säkerställer att din organisation är redo för CSRD, samtidigt som funktionaliteten med andra standarder som International Sustainability Standards Disclosures, ISSB, beaktas. Vi erbjuder också vägledning kring internationella hållbarhetsrapporteringsstandarder och ramverk, inklusive GRI, DNK, TCFD eller CDP.
Varför DEKRA?
Expertstöd

Vi tillhandahåller den expertis och erfarenhet du behöver för att implementera effektiva hållbara metoder.

Globalt nätverk

Vårt globala nätverk av hållbarhetsexperter är alltid uppdaterade med den senaste utvecklingen inom lokala och internationella hållbarhetsregler.

Oöverträffad expertis

Våra rådgivare för hållbarhetsredovisning och rapportering besitter en bred kompetens inom industriell och teknisk expertis.

Helhetsinriktat tillvägagångssätt

Våra experter är väl förtrogna med regler och standarder för att säkerställa en holistisk strategi som täcker EU.

Rådgivningsprogram för hållbarhetsredovisning och rapportering – vanligt förekommande frågor:

1. Vilka företag påverkas av CSRD och när?
Den förväntade effekten av Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) är att den kommer att påverka nästan 50 000 företag. CSRD gäller för alla:
 • Stora företag som redan omfattas av NFRD (företag av allmänt intresse med mer än 500 anställda) kommer att behöva rapportera 2025 för räkenskapsåret 2024.
 • Stora företag som inte tidigare omfattades av NFRD (som uppfyller minst två av följande tre kriterier: totala tillgångar på ≥ €25 miljoner, en nettoomsättning på ≥ €50 miljoner och/eller ≥ 250 anställda) kommer att behöva rapportera 2026 för data från 2025.
 • Noterade SME-företag: små och medelstora företag (SME) som är noterade på EU-reglerade marknader (utom mikroföretag) kommer också att vara skyldiga att rapportera 2027 för räkenskapsåret 2026, även om de kommer att omfattas av mindre omfattande rapporteringskrav jämfört med större företag.
 • Företag utanför EU: icke-EU-företag som genererar en nettoomsättning på €150 miljoner i EU och som har minst en filial eller avdelning i EU med en intäkt på €40 miljoner kommer att behöva rapportera 2029 för data från 2028.
2. Varför ska jag bry mig om CSRD även om min organisation inte är skyldig att rapportera?
3. Hur är CSRD och ESRS kopplade till varandra?
4. När ska jag börja förbereda min organisation för direktivet och det kommande rapporteringsåtagandet?
5. Vad är Scope 3-utsläpp och hur föreskriver CSRD deras rapportering?
6. Hur kan min organisation dra nytta av övergångsperioden (fas-in) innan fullständiga rapporteringskrav träder i kraft?
7. Hur anpassar sig programmet till olika nivåer av erfarenhet inom hållbarhetsrapportering?
8. Vad är varaktigheten för en organisations genomförande av programmet och i vilka format utförs tjänsterna?
9. Hur kommer programmet hjälpa till att uppnå CSRD- och ESRS-efterlevnad specifikt?

Kontaktformulär för CSRD

Vill du bli kontaktad av DEKRA så kan du fylla i formuläret nedan så återkopplar vi till dig så snart som möjligt.
DEKRA Industrial AB

Lagergatan 5

415 02 Göteborg