Innehavare av trycksatt anordning

Skyldig att följa kraven enligt AFS2017:3

Fortlöpande tillsyn (FLT) för tryck

Program och verktyg för fortlöpande tillsyn på trycksatta anordningar enligt AFS 2017:3

Arbetsgivare som innehar en trycksatt anordning är skyldig att följa kraven enligt AFS2017:3. En fysisk person utsedd av arbetsgivaren ska se till att riskbedömning och fortlöpande tillsyn (FLT) utförs regelbundet samt att det finns en journal för återstående livslängd för varje trycksatt anordning. FLT-programmet ska också uppdateras minst en gång per år och journalföras. Med DEKRAs tillsynsprogram kan du få 100% objektkontroll gällande tillsyn, riskbedömningar samt kontroll på den återstående livslängden.
DEKRA Industrial AB

Lagergatan 5

415 02 Göteborg