Skyldighet att följa kraven

Tillsyn av lyftanordningar och lyftredskap enligt AFS 2006:6

Fortlöpande tillsyn (FLT) för lyft

Verktyg för fortlöpande tillsyn av lyftanordningar och lyftredskap enligt AFS 2006:6.

Arbetsgivare som innehar eller använder lyftanordningar och lyftredskap är skyldig att följa kraven enligt AFS 2006:6. En av arbetsgivaren utsedd kompetent person ska se till att riskbedömning och fortlöpande tillsyn (FLT) utförs regelbundet samt att detta journalförs för varje objekt. DEKRA kan vara er behjälplig med inventeringar, upprättande av tillsynjournaler samt utbildningar för 100% objektkontroll.
DEKRA Industrial AB

Lagergatan 5

415 02 Göteborg