DEKRAS Integritetspolicy

DEKRA är måna om att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Om du är en kund eller individ som arbetar eller har arbetat för ett företag som är kund eller affärspartner till oss, kan vi komma att behandla personuppgifter om dig.
Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är DEKRA Industrial AB, org. nr 556033-5977.
Vilka personuppgifter vi behandlar och ändamålen med behandlingen varierar beroende på vilken relation du har med oss. Nedan finner du en beskrivning av de vanligaste personuppgifterna vi behandlar och ändamålet med behandlingen.
Ändamålen med behandlingen
Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att möjliggöra:
 • Tillhandahållande av våra produkter och tjänster (innefattande att ge tillgång till information om besiktningsobjekt, tid för besiktning m.m.);
 • Ett uppdaterat register av kundrepresentanter i vårt CRM-system;
 • Användningen av våra kundrelaterade IT-tjänster och applikationer;
 • Göra reklam- och marknadsutskick;
 • Kundundersökningar; och
 • Hantering och uppföljning av våra avtalsförpliktelser.
Vi behandlar bara dina personuppgifter om behandlingen är tillåten enligt tillämplig data-skyddslagstiftning. Detta innebär bl.a. att vi måste ha stöd för ändamålen med behandlingen i form av så kallad rättslig grund, vilket för vår del huvudsakligen innebär någon av följande grunder:
 • Fullgörande av avtal;
 • Fullgörande av rättsliga förpliktelser och utövande av rättigheter;
 • Intresseavvägning (närmare information om intresseavvägningen hittar du i vår fullständiga Integrationspolicy för kunder, affärspartners och deras representanter); och
 • Samtycke.
Vilka personuppgifter vi behandlar
Vi behandlar personuppgifter som lämnas av dig själv, din arbetsgivare eller tredje part som vi har en affärsrelation med. I vissa fall inhämtar vi även uppgifter från allmänt tillgängliga register, myndigheter eller institutioner.
Personuppgifter som vi kan komma att behandla omfattar:
 • Kontaktuppgifter (såsom namn, telefonnummer, adress och e-postadress samt önskemål om kontaktväg);
 • Organisatorisk information (såsom företagsnamn, befattning och arbetsplats);
 • IT-relaterad information (såsom inloggningsuppgifter, lösenord samt data och logg-ning av din användning av våra IT-tjänster och applikationer);
 • Personnummer (när det krävs för säker identifiering vid betalning på kredit); och
 • Avtalsuppgifter (såsom offerter, beställningar, bekräftelser och avtal med oss).
Google Analytics

I den utsträckning du har gett ditt samtycke använder denna webbplats Google Analytics, en webbanalystjänst tillhandahållen av Google LLC. Den ansvariga parten för användare i EU/ESS och Schweiz är Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google").

Omfattning av behandling
Google Analytics använder kakor som möjliggör en analys av din användning av våra webbplatser. Informationen som genereras av kakan om din användning av webbplatsen överförs vanligtvis till en Google-server i USA och sparas där.
Vi använder den tekniska förbättringen "Google Signals", som gör det möjligt att koppla en individuell webbplatsbesökare till olika slutenheter. Detta sker dock endast om besökaren har loggat in på en Google-tjänst vid besöket på webbplatsen och samtidigt har aktiverat alternativet "personlig reklam" i sina Google-kontoinställningar.
IP-adressanonymisering är aktiverad. På grund av IP-adressanonymisering kommer din IP-adress att förkortas av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller i en annan stat som är medlem i Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. Enligt Google kommer den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics inte att sammanbindas med andra Google-data.
Syfte och rättslig grund för behandlingen
På uppdrag av ägaren till denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen och sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet. De rapporter som tillhandahålls av Google Analytics används för att analysera prestandan på vår webbplats och framgången för våra marknadsföringskampanjer.
Lagringstid
De data som skickas av oss och som är kopplade till kakor raderas automatiskt efter 14 månader. Radering av data vars lagringstid har uppnåtts sker automatiskt en gång per månad.
Mottagare
Mottagare av data är/kan vara:
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (som personuppgiftsbiträde enligt artikel 28 i GDPR).
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
 • Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
Det kan inte uteslutas att amerikanska myndigheter kan få tillgång till de data som lagras av Google.
Överföring till tredje land
Där data behandlas utanför EU/EES och det inte finns någon nivå av dataskydd som motsvarar den europeiska standarden, har vi ingått EU-standardavtalsklausuler med tjänsteleverantören för att upprätta en lämplig nivå av dataskydd. Moderbolaget för Google Ireland, Google LLC, har sitt säte i Kalifornien, USA. En överföring av data till USA och tillgång för amerikanska myndigheter till de data som lagras av Google kan inte uteslutas. USA betraktas för närvarande som ett tredje land ur ett dataskyddsperspektiv. Du har inte samma rättigheter där som inom EU/ESS. Du kan möjligen inte ha rätt till samma rättsmedel mot myndigheternas åtkomst.
Rätt att återkalla samtycke
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att ändra inställningarna för dina Cookies . Lagligheten av behandlingen som utförs baserat på samtycket fram till återkallelsen påverkas inte.
Du kan även förhindra lagringen av kakor genom att ändra dina webbläsarinställningar. Om du konfigurerar din webbläsare att avvisa alla kakor kan detta dock resultera i begränsade funktioner på denna och andra webbplatser. Dessutom kan du förhindra insamlingen av data som genereras av kakor och som är relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) till Google och behandlingen av dessa data av Google genom att
a. Inte ge ditt samtycke till inställningen av kakor, eller
b. ladda ner och installera webbläsartillägget för att inaktivera Google Analytics här
För mer information om Google Analytics användarvillkor och Googles integritetspolicy, besök gärna följande länkar:
Hotjar
Vilka vi delar dina personuppgifter med
DEKRA är del av en global koncern med kontor och verksamheter i flera länder. Dina per-sonuppgifter kan därför komma att överföras och göras tillgänglig för andra bolag inom vår koncern. Vi kan även komma att lämna ut uppgifterna till myndigheter när så krävs enligt lag, föreskrift eller myndighetsbeslut samt till våra betrodda tredjepartsleverantörer.
När vi lämnar ut dina uppgifter till en tredje part upprättar vi personuppgiftsbiträdesavtal när så erfordras och vidtar andra lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som överensstämmer med gällande lagstiftning.
Vi har som mål att alltid behandla dina personuppgifter inom Europeiska unionen (EU)/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Om vi trots detta behöver föra över dina personuppgifter utanför EU/ESS, har vi en skyldighet att se till att överföringen sker enligt tillämplig dataskyddslagstiftning innan uppgifterna överförs, t.ex. genom att försäkra oss om att landet dit uppgifterna överförs uppfyller krav på adekvat skyddsnivå enligt EU-kommissionens beslut, eller genom att säkerställa att överföringen omfattas av lämpliga skyddsåtgärder i form av t.ex. standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat.
Hur länge vi sparar dina personuppgifter
Vi lagrar dina personuppgifter så länge vi det krävs för att uppfylla de ändamål uppgifterna samlats in för. Perioden avgörs bl.a. med hänsyn till personuppgifterna ifråga, avtalspe-rioder och förpliktelser samt rättsliga rapporteringsskyldigheter.
Dina rättigheter
Du har rättigheter i förhållande till oss och vår behandling av dina personuppgifter. Detta innefattar bl.a.:
 • Rätten till insyn i vår behandling;
 • Rätten till rättelse av felaktig information;
 • Rätten till radering (om t.ex. uppgifterna inte behövs för de syften de samlades in eller om behandlingen baseras enbart på ditt samtycke och du drar tillbaka samtycket);
 • Rätten att göra invändningar mot att dina personuppgifter behandlas för direkt-marknadsföring;
 • Rätten att återkalla lämnat samtycke;
 • Rätten till begränsning i vissa situationer; och
 • Rätten till dataportabilitet.
För att utöva dina rättigheter ber vi dig att kontakta oss, vilket enklast sker via e-post. Kontaktuppgifter finner du nedan.
Om du anser att dina uppgifter behandlas på ett sätt som bryter mot befintliga bestämmel-ser ber vi dig också att rapportera detta till oss så snabbt som möjligt. Du har också rätt att registrera ett klagomål hos Integritetskyddsmyndigheten.
Detta meddelande innehåller grundläggande information om hur vi på DEKRA behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta mer om vår behandling ber vi dig läsa vår fullständiga Integritetsuppgiftpolicy för kunder, affärspartners och deras representanter eller kontakta oss.
Kontaktuppgifter
GDPR-ansvarig

DEKRA Industrial AB

Lagergatan 5

415 02 Göteborg